Privacyverklaring

RECON b.v., gevestigd Fokkerweg 175 1438 AM te Oude Meer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 060 89191, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt RECON b.v. persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert RECON b.v. u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door RECON b.v..
De bedrijfs- en contactgegevens zijn:

RECON b.v.
Fokkerweg 175
1438 AM OUDE MEER

KvK : 060 89191
T: +31(0)20 5025566
E: info@reconbv.eu

2. Persoonsgegevens welke door RECON b.v. worden verwerkt.

a) RECON b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
b) RECON b.v. verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie (indien van toepassing):
– voor- en achternaam/ bedrijfsnaam;
– adres, postcode en woonplaats;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer;
– documentnummer identiteitsbewijs;
– burgerservicenummer (BSN);
– btw-identificatienummer.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens.

a) RECON b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– RECON b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
b) RECON b.v. gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen.
c) RECON b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden.

RECON b.v. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor zover dat wettelijk verplicht is.

5. Hoe lang RECON b.v. uw persoonsgegevens bewaart?
RECON b.v. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat RECON b.v. uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van haar diensten. Op grond van fiscale wetgeving is RECON b.v. echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot haar bedrijfsadministratie (zoals facturen en overeenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

6. Welke rechten heeft u?

a) U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:
– het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
– het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
– het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
– het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
– het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

b) Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@reconbv.eu.

c) Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal RECON b.v. zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat RECON b.v. u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat RECON b.v. de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren.

d) Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt RECON b.v. u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens.

RECON b.v. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@reconbv.eu.

8. Vragen of klachten?

a) In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met RECON b.v. opnemen. RECON b.v. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

b) Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door RECON b.v. dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.