Privacy- en cookieverklaring Recon B.V.

In het kader van onze activiteiten kunnen wij, Recon B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 06089191, persoonsgegevens verwerken die u betreffen. In deze verklaring leggen we onder andere uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, waarom we dat doen, en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn.


A. Welke gegevens wij over u verwerken, en waarom

Wij verwerken gegevens over u als wij diensten aan u of uw bedrijf leveren, als wij namens een van onze klanten producten aan u sturen of van u ontvangen en als u om een andere reden contact met ons heeft, bijvoorbeeld omdat u overweegt gebruik te gaan maken van onze diensten. Hierna leggen we per situatie uit welke persoonsgegevens we verwerken, en met welk doel we dat doen.

Persoonsgegevens van klanten

Als u klant van ons bent, of uw bedrijf klant bij ons is, kunnen wij de volgende gegevens over u verwerken:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • btw-nummer
 • KvK- of ander registratienummer
 • klantnummer
 • betaalinformatie
 • diensten die wij aan u leveren
 • en alle verdere persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons verstrekt

Het doel van deze verwerking is om onze diensten aan u te kunnen leveren, onze facturen aan u te kunnen zenden en deze te incasseren, onze administratie bij te houden en u commerciële uitingen te kunnen sturen. We verwerken uw gegevens in dit geval om onze overeenkomsten met u uit te kunnen voeren of de daartoe benodigde voorbereidingen te treffen, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dan wel met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.

Persoonsgegevens van overige relaties

Als wij namens een van onze klanten producten aan u of uw bedrijf sturen of van u of uw bedrijf ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw leverancier een klant van ons is, kunnen wij de volgende gegevens over u verwerken:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • en alle verdere persoonsgegevens die u of onze klant aan ons verstrekt

Het doel van deze verwerking is om onze diensten aan onze klant te kunnen leveren. We verwerken uw gegevens in dit geval omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, dan wel met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Ons belang is om de overeenkomsten met onze klanten correct na te komen.

Persoonsgegevens van anderen die contact met ons zoeken

Als u contact met ons opneemt kunnen wij de volgende gegevens over u verwerken:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • en alle verdere persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons verstrekt

Het doel van deze verwerking is om u informatie te verstrekken over onze diensten. We verwerken uw gegevens in dit geval om onze overeenkomsten met u uit te kunnen voeren of de daartoe benodigde voorbereidingen te treffen, dan wel met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.

Behalve voor de hiervoor genoemde doeleinden kunnen we alle persoonsgegevens die u betreffen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ook gebruiken om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen en voor het instellen van of verweren tegen vorderingen. Deze verwerkingen vinden plaats met het oog op onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen dan wel omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als u nalaat om een van de bovengenoemde gegevens te verstrekken als wij die bij u opvragen, kunnen wij u niet of minder goed van dienst zijn.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


B. Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens zo min mogelijk aan derden verstrekken. Wij maken ten behoeve van onze bedrijfsvoering gebruik van de diensten van derde partijen. In sommige gevallen zullen wij aan die partijen uw persoonsgegevens verstrekken. Wij zullen echter nooit méér gegevens aan die derden verstrekken dan zij nodig hebben om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van dergelijke derden zijn bijvoorbeeld leveranciers, onderaannemers en pakketbezorgingsdiensten.

Mogelijk moeten we gegevens verstrekken aan derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. De waarborgen die deze landen bieden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens kunnen beperkter zijn dan in de Europese Unie. Onder meer door het gebruik van standaardcontractbepalingen waarborgen wij in dat geval dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen; zie voor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Tot slot kunnen we wettelijk verplicht zijn om gegevens aan derden te verstrekken, zoals een overheidsinstantie of de rechtbank.


C. Bewaartermijnen

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden of zoveel langer als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens met betrekking tot bestellingen in verband met de fiscale bewaarplicht ten minste zeven jaar moeten bewaren.


D. Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.


E. Uw rechten

Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om bij ons een overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als daaruit blijkt dat gegevens onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kunt u ons vragen de gegevens te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens, en kunt u uw eventuele toestemming voor de verwerking intrekken. Voor een volledig overzicht van uw rechten verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kunt u ook terecht met klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


F. Cookies

Voor een optimale werking van onze website maken we gebruik van functionele cookies waarmee we taalvoorkeuren opslaan. Zo voorkomen we dat u steeds opnieuw de taal van onze website moet instellen. Deze cookies gebruiken wij met het oog op onze gerechtvaardigde belangen. Wij hebben er immers baat bij dat u gebruik kunt maken van een goed functionerende website. Het apparaat waarmee u onze site bezoekt bewaart deze cookies gedurende een jaar na uw laatste bezoek aan onze site. Als u niet wilt dat wij functionele cookies plaatsen, kunt u dat via de browserinstellingen uitschakelen.


Wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment aanpassen. De laatste aanpassing dateert van 28 september 2021.


Contactgegevens

Bij vragen of klachten kunt u contact met ons opnemen via info@reconbv.eu.